รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
Unlimited
อายุคอร์สเรียน
Unlimited
เอกสารประกอบการเรียน

เกี่ยวกับเรา

แบบฝึกทำข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี1

เรียนออนไลน์

สารบัญเนื้อหา

บทที่ 1 การคำนวณที่จำเป็นต่อการรายงานทางการเงิน

 • การหาค่าโดยใช้บัญชีตัว T
 • ทุนหรือมูลค่าสุทธิฯ (COST VS NRV)
 • การรวมธุรกิจ (BUSINESS COMBINATIONS)
 • เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (EQUITY METHOD)
 • กระดาษทำการงบการเงินรวม (CONSOLIDATION WORKING PAPERS)
 • การคำนวณองค์ประกอบของราคาทุน (COMPONENTS OF COST)
 • การบัญชีตีราคาสินทรัพย์ (REVALUATION)
 • การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ASSETS IMPAIRMENT)
 • การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (PRESENT VALUE CALCULATIONS)
 • การรวมดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ (INTEREST CAPITALIZATION)
 • ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (EMPLOYEE BENEFIT)
 • การปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ (MARK TO MARKET CALCULATIONS)
 • ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (DEFERRED TAX)

บทที่ 2 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

บทที่ 3 TAS 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

บทที่ 4 TAS 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บทที่ 5 TAS 23 ต้นทุนการกู้ยืม

บทที่ 6 TAS 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บทที่ 7 TAS 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์

บทที่ 8 TAS 2 สินค้าคงเหลือ

บทที่ 9 TFRS 3 การรวมธุรกิจ

บทที่ 10 TFRS 10 งบการเงินรวม

บทที่ 11 TFRS 11 การร่วมการงาน

บทที่ 12 TAS 28 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

บทที่ 13 TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน

บทที่ 14 TFRS 16 สัญญาเช่า

บทที่ 15 TAS 37 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

บทที่ 16 TAS 12 ภาษีเงินได้

บทที่ 17 TAS 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน

580 บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง