รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
Unlimited
อายุคอร์สเรียน
Unlimited
เอกสารประกอบการเรียน

เกี่ยวกับเรา

คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1

เรียนออนไลน์

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 1

สารบัญเนื้อหา

บทที่ 1 แนะนำการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บทที่ 2 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

บทที่ 3 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่มีตัวตน

บทที่ 4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บทที่ 5 การด้อยค่าของสินทรัพย์

บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ

บทที่ 7 การรวมธุรกิจและการจัดทำงบการเงินรวม

บทที่ 8 การร่วมการงานและเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บทที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น และงบการเงินเฉพาะกิจการ

บทที่ 10 เครื่องมือทางการเงิน

บทที่ 11 สัญญาเช่า

บทที่ 12 ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่ไม่ใช่หนี้สินทางการเงิน

580 บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง