รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
Unlimited
อายุคอร์สเรียน
Unlimited
เอกสารประกอบการเรียน

เกี่ยวกับเรา

Step by Step AC1 รอบ3/2567 (สด)

คอร์สเรียนสด

ราคา 5,900 บาท พร้อมคู่มือเตรียมสอบ แบบฝึกหัดและเอกสารประกอบการเรียนสำหรับคอร์ส Step by Step โดยเฉพาะ จำนวนรวม 3 เล่ม มูลค่า 1,740 บาท


หัวข้อที่สอน (Workshop ทำโจทย์พร้อมกับอาจารย์)

1 การหาค่าโดยใช้บัญชีตัว T

2 ทุนหรือมูลค่าสุทธิฯ (Cost VS NRV)

3 การรวมธุรกิจ (Business Combinations)

4 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)

5 กระดาษทำการงบการเงินรวม (Consolidation Working Papers)

6 การคำนวณองค์ประกอบของราคาทุน (Components of Cost)

7 การบัญชีตีราคาสินทรัพย์ (Revaluation)

8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (Assets Impairment)

5,900 บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง