รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
Unlimited
อายุคอร์สเรียน
Unlimited
เอกสารประกอบการเรียน

เกี่ยวกับเรา

Comprehensive AC2 รอบ 3/2567 (สด)

คอร์สเรียนสด

หัวเรื่องที่สอน: ตามขอบเขตการสอบของสภาวิชาชีพบัญชี

 1. การบัญชีต้นทุน
 2. รายได้
 3. สัญญาเช่า
 4. การนำเสนองบการเงิน
 5. งบกระแสเงินสด
 6. นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
 7. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 8. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
 9. กำไรต่อหุ้น
 10. การวัดมูลค่ายุติธรรม
 11. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
 12. ส่วนงานดำเนินงาน
 13. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

พร้อมหนังสือคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ Version 2024 จำนวน 2 เล่ม ราคาคอร์สละ 5,900 บาท

สถานที่เรียน: https://maps.app.goo.gl/txGkKjdr1ZuwCBsU7

5,900 บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง