รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
Unlimited
อายุคอร์สเรียน
4 เดือน
เอกสารประกอบการเรียน

เกี่ยวกับเรา

Comprehensive AC1 รอบ 3/2567 (Online)

เรียนออนไลน์

พร้อมหนังสือคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ Version 2024 จำนวน 2 เล่ม ราคาคอร์สละ 5,000 บาท(รวมหนังสือ) ดูได้ 4 เดือน นับจากวันที่กด "เริ่มคอร์ส"


หัวเรื่องที่สอน: ตามขอบเขตการสอบของสภาวิชาชีพบัญชี

  1. กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน
  2. สินทรัพย์หมุนเวียน
  3. เครื่องมือทางการเงิน
  4. การรวมธุรกิจ งบการเงินรวม และกิจการในเครือ
  5. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสัญญาเช่า
  6. การด้อยค่าของสินทรัพย์
  7. หนี้สิน
5,000 บาท
4 เดือน