รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
Unlimited
อายุคอร์สเรียน
4 เดือน
เอกสารประกอบการเรียน

เกี่ยวกับเรา

Comprehensive AC2 (2/2567)

เรียนออนไลน์

หัวเรื่องที่สอน: ตามขอบเขตการสอบของสภาวิชาชีพบัญชี

  1. แนะนำการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  2. การบัญชีต้นทุน
  3. รายได้
  4. พื้นฐานการนำเสนองบการเงิน
  5. หัวข้อซับซ้อนเกี่ยวกับการนำเสนองบการเงิน
  6. การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
  7. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


พร้อมหนังสือคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ Version 2024 จำนวน 2 เล่ม ราคาคอร์สละ 5,000 บาท ดูได้ 4 เดือน นับจากวันที่กด "เริ่มคอร์ส"

5,000 บาท
4 เดือน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง