รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
Unlimited
อายุคอร์สเรียน
Unlimited
เอกสารประกอบการเรียน

เกี่ยวกับเรา

แบบฝึกทำข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี2

เรียนออนไลน์

บทที่ 1 การคำนวณที่จำเป็นสำหรับการรายงานทางการเงิน

บทที่ 2 การบัญชีต้นทุน

บทที่ 3 รายได้

บทที่ 4 สัญญาเช่า

บทที่ 5 เงินอุดหนุนรัฐบาล

บทที่ 6 เกษตรกรรม

บทที่ 7 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

บทที่ 8 การนำเสนองบการเงิน

บทที่ 9 งบการเงินระหว่างกาล

บทที่ 10 งบกระแสเงินสด

บทที่ 11 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี

บทที่ 12 การวัดมูลค่ายุติธรรม

บทที่ 13 กำไรต่อหุ้น

บทที่ 14 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

บทที่ 15 ส่วนการดำเนินงาน

บทที่ 16 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บทที่ 17 การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

บทที่ 18 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บทที่ 19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

บทที่ 20 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

บทที่ 21 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

บทที่ 22 สัญญาประกันภัย


580 บาท

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง